LATVIJAS OPTOMETRISTU, OPTOMETRISTA ASISTENTU UN OPTIĶU ĒTIKAS KODEKSS 

| 27,500 skatījumi

LATVIJAS OPTOMETRISTU, OPTOMETRISTA ASISTENTU UN OPTIĶU ĒTIKAS KODEKSS 
(ar piedāvātajiem grozījumiem 18.02.2020) 

Izdots saskaņā ar likuma „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” 
4.panta 3.punktu 

Latvijas optometristu un optiķu asociācija (turpmāk – LOOA) ir primārās redzes aprūpes sistēmā iesaistīto  speciālistu  biedrība,  kuras  mērķis  ir  veicināt  Eiropas  Savienības  un  citiem  starptautiskiem  standartiem  atbilstošas primārās redzes aprūpes sistēmas un normatīvo aktu ieviešanu un uzturēšanu Latvijā.

Latvijas optometristu, optometrista asistentu un optiķu ētikas kodekss (turpmāk – Ētikas kodekss) ir primārās  redzes aprūpes nozarē strādājošo optometristu, optometrista asistentu un optiķu darbības ētisko un tikumisko  principu kopums, kas izstrādāts LOOA ar nolūku nodrošināt kvalitatīvu primāro redzes aprūpi, ievērojot  profesionālos standartus un vispārpieņemtās morāles normas.

Ētikas kodeksa ievērošanu uzrauga Ētikas komisija, kas ir medicīnas ētikas problēmu risināšanai (tai skaitā ar  ārstniecības personu darbību un jaunām medicīniskajām tehnoloģijām saistītās problēmas) izveidota  un  LOOA biedru ievēlēta komisija, kas darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, Ministru kabineta  apstiprinātu paraugnolikumu, LOOA statūtiem un nolikumu par LOOA ētikas komisiju.

Optometrista, optometrista asistenta un optiķa pienākums ir informēt LOOA par faktiem, kas kompromitē  primāro redzes aprūpi vai sabiedrības drošību.

  1. Ētikas pamatprincipi:

1.1. cieņa pret katru cilvēku, viņa tiesībām neatkarīgi no viņa tautības, rases, reliģiskās piederības, vecuma,  dzimuma, seksuālās orientācijas, invaliditātes, politiskiem uzskatiem un sociālekonomiskā stāvokļa. Kopā  ar pārējo sabiedrību optometrists, optometrista asistents un optiķis ir atbildīgs par sabiedrības primārās  redzes aprūpes uzlabošanu un taisnīgu primārās redzes aprūpes sistēmu;

1.2. aizsargā un ciena pacienta (klienta) uzticību un darbojas primāri viņa interesēs. Ja pacienta (klienta)  intereses  ar  savu  rīcību  apdraud  cita  persona,  optometrista,  optometrista  asistenta  un  optiķa  pirmais  pienākums ir aizstāvēt pacienta (klienta) intereses un tikai pēc tam citas personas vai sabiedrības intereses;  1.3. optometrists, optometrista asistents un optiķis atbild par savu profesionālo kompetenci, teorētisko un  praktisko zināšanu līmeņa celšanu, profesionālās darbības pašvērtējumu, kā arī piedalās primārās redzes  aprūpes izglītības un praktiskā darba standartu attīstīšanā un nodrošināšanā;

1.4. optometrists, optometrista asistents un optiķis saglabā neatkarību un neitralitāti savā profesionālajā  darbībā un lēmumu pieņemšanā, ir brīvi no ietekmes un stimuliem, kas var kaitēt viņu profesionalitātei;

1.5. optometrists, optometrista asistents un optiķis strādā savā profesijā apstākļos un ar tehnisko aprīkojumu,  kas nodrošina iespēju kvalitatīvi izpildīt attiecīgās profesijas standartā vai aprakstā minētos pienākumus un  uzdevumus, sniedz pakalpojumus savas kompetences ietvaros;

1.6. optometrists, optometrista asistents un optiķis savas profesionālās zināšanas un iemaņas lieto tiesiski un  godīgi, neradot kaitējumu cilvēka veselībai vai dzīvībai;

1.7. optometrists, optometrista asistents un optiķis uzņemas sev deleģēto atbildību komandas darbā ar  dalītiem pienākumiem, izvērtējot savas zināšanas, spējas un kompetences robežas, tā pat atbildīgi un

 

pārdomāti deleģē uzdevumus tikai personām, kas ir kompetentas un likuma kārtā drīkst izpildīt konkrētās  darbības;

1.8. primārā redzes aprūpē iesaistīto speciālistu izvēli nedrīkst ietekmēt redzes korekcijas līdzekļu cena, kā  arī nav pieļaujams pildīt optikas (klīnikas) īpašnieka norādījumus par attiecīgo redzes korekcijas līdzekļu  pārdošanu, kas var būt pretrunā ētiskai un profesionālai darbībai;

1.9.  optometristam,  optometrista  asistentam  un  optiķim  ir  jārespektē  un  jāaizsargā  informācijas  konfidencialitāte, kas iegūta profesionālo pakalpojumu sniegšanas laikā un jānodrošina, ka informācija par  indivīdu netiek atklāta trešajām personām bez pacienta (klienta) piekrišanas, izņemot likumā noteiktos  gadījumus, kad informācija ir jāsniedz;

1.10. optometrists, optometrista asistents un optiķis veicina savas profesijas atpazīstamību, izvairās no  uzvedības vai rīcības, kas varētu apkaunot viņa profesiju vai ir pretrunā ar ētikas kodeksu.

  1. Optometrists saskarsmē ar pacientiem:

2.1. nodrošina profesionālu primāro redzes aprūpi, atbilstoši medicīnas ētikas principiem;

2.2. prot veidot dialogu un uzturēt kontaktu ar pacientu, izvairās no konflikta situāciju veidošanās, saglabājot  cieņpilnu attieksmi pret pacientu un sevi. Rūpējas par savu ārējo izskatu un ievēro higiēnas pamatprincipus;  2.3.   sniedzot   primāro   redzes   aprūpi,   izvēlas   efektīvāko   un   pacientam   piemērotāko   risinājumu,  nepieciešamības gadījumā konsultējoties ar citu redzes speciālistu vai ārstu;

2.4. ciena un respektē pacienta izvēli attiecībā uz ieteiktā redzes korekcijas līdzekļa veidu vai turpmāko  sadarbību,  un  informē,  ja  pacienta  izvēle  ir  pretrunā  ar  optometrista  profesionālo  pārliecību  un  uz  pierādījumiem balstīto optometrisko praksi;

2.5. darbā ar bērniem sniedz viņam informāciju saprotamā valodā, ņemot vērā bērna vecumam atbilstošās  rīcības, komunikācijas un izpratnes spējas;

2.6. ja darbā ar bērnu veidojas pamatotas aizdomas un tiek konstatētas jebkura veida vardarbības pazīmes,  tad primāri vēršas policijā, un sekundāri bērnu tiesību aizsargājošās institūcijās;

2.7. nodrošina kvalitatīvu redzes pārbaudes laikā iegūtās informācijas dokumentēšanu un uzglabāšanu  atbilstoši normatīvajiem aktiem;

2.8. gadījumos, kad pacienta pilnvērtīgas redzes aprūpes nodrošināšana vai nepieciešamā diagnostika ir  ārpus optometrista kompetences, pacients jānosūta pie kompetenta speciālista, nododot kolēģa rīcībā visas  noderīgās ziņas par līdz šim veiktajiem izmeklējumiem rakstiskā veidā (pēc pacienta piekrišanas), un  izskaidrojot pacientam tālākās aprūpes gaitu;

2.9. jebkura izplatītā profesionālā informācija pacientiem, citiem sabiedrības locekļiem un veselības aprūpes  speciālistiem ir uz pierādījumiem balstīta, precīza, objektīva un nepārprotama, šo informāciju nedrīkst  ietekmēt personīgas vai komerciālas intereses vai citi stimuli un pamudinājumi;

2.10. jebkuru neskaidrību vai kļūdu gadījumā optometrists rīkojas tā, lai nekaitētu savu kolēģu reputācijai  un nodrošinātu atvērtu, cieņpilnu un objektīvu informācijas sniegšanu pacientam un, nepieciešamības  gadījumā, sazinās ar citu redzes aprūpē iesaistīto speciālistu konfidenciāli;

2.11. rūpējas par savu fizisko, emocionālo un psiholoģisko veselību, un izvairās no kontakta ar pacientiem  slimības,  emocionāla  nenoturīguma  vai  rīcībspēju  ietekmējošu  medikamentu  vai  apreibinošu  vielu  lietošanas gadījumā;

2.12. ir tiesīgs pamatoti atteikties veikt redzes pārbaudi, ja pacients ir alkohola vai citu apreibinošo vielu  ietekmē, ja pacients nerespektē optometrista profesionālo darbību, kā arī gadījumos, ja optometrists izjūt  fizisku vai seksuālu apdraudējumu;

2.13. nepieciešamības gadījumā nodrošina pacientam neatliekamās medicīniskās palīdzības pasākumus  atbilstoši normatīvajiem aktiem;

2.14. iesaistoties zinātniskos vai klīniskos pētījumos, kuros tiek pētīti cilvēki vai identificējami cilvēka  bioloģiskie materiāli un dati, ir jāievēro Helsinku deklarācija;

 

2.15. optometrists nav tiesīgs patstāvīgi praktizēt bez derīga ārstniecības personas sertifikāta. Sertifikātam,  kas apstiprina optometrista kvalifikāciju un atļauju strādāt ar pacientu, jābūt novietotam redzamā prakses  vietā.

 

  1. Optometrista asistenti un optiķi saskarsmē ar klientiem:

3.1. nodrošina ar primāro redzes aprūpi saistītus pakalpojumus, atbilstoši medicīnas ētikas principiem;

3.2. prot veidot dialogu un uzturēt kontaktu ar klientu, izvairās no konflikta situāciju veidošanās, saglabājot
cieņpilnu attieksmi pret klientu un sevi. Rūpējas par savu ārējo izskatu un ievēro higiēnas pamatprincipus;
3.3.  jebkuru  neskaidrību  vai  kļūdu  gadījumā  sazinās  ar  redzes  aprūpes  procesā  iesaistīto  specialistu
konfidenciāli, saglabājot klienta datu konfidencialitāti;

3.4. rūpējas par savu fizisko, emocionālo un psiholoģisko veselību, un izvairās no kontakta ar pacientiem
slimības,  emocionāla  nenoturīguma  vai  rīcībspēju  ietekmējošu  medikamentu  vai  apreibinošu  vielu
lietošanas gadījumā;

3.5. ir tiesīgs pamatoti atteikties veikt redzes pārbaudi, ja pacients ir alkohola vai citu apreibinošo vielu
ietekmē, kā arī gadījumos, kad pacients uzvedas neadekvāti, agresīvi vai optometrists izjūt fizisku vai
seksuālu apdraudējumu.

  1. Saskarsmē ar citiem nozares profesionāļiem:

4.1. ar cieņu izturas pret saviem kolēģiem, novērtējot viņu zināšanas, pieredzi, prasmes un respektējot viņu

profesionālo neatkarību;

4.2. nodrošina godīgu konkurenci, balstītu uz zināšanām un pieredzi, un nepārvilina pacientus (klientus) no
kolēģiem;

4.3. nesavtīgi nodod savas zināšanas un pieredzi kolēģiem, tai skaitā studentiem, nodrošinot profesijas
pēctecību un progresu;

4.4. izaugsmes nolūkiem piemērotos apstākļos, konfidenciāli nodrošina pamatotu kritiku, kas saistīta ar cita
speciālista profesionālo darbību;

4.5. optometrists, optometrista asistents un optiķis rīkojas tikai savas kompetences ietvaros.

 

  1. Noslēgums:

5.1. ētikas kodekss ir saistošs primārās redzes aprūpes nozarē strādājošiem optometristiem, optometrista

asistentiem, optiķiem un visiem LOOA biedriem;

5.2. visus jautājumus, kas saistīti ar Ētikas kodeksa pārkāpumiem, izskata Optometristu un optiķu ētikas
komisija;

5.3. par ētikas kodeksa pārkāpumiem var piemērot šādas sankcijas: aizrādījumu, brīdinājumu, ierosinājumu
sertifikāta anulēšanai, ierosinājumu apturēt reģistrāciju vai izslēgšanu no LOOA;

5.4. optometristu un optiķu ētikas komisijas lēmums ir galīgs un nav pārsūdzams. Turpmākā strīda risināšana
notiek LR likumdošanā noteiktajā kārtībā.

 

Viens komentārs rakstam “LATVIJAS OPTOMETRISTU, OPTOMETRISTA ASISTENTU UN OPTIĶU ĒTIKAS KODEKSS ”

  1. […] LATVIJAS OPTOMETRISTU, OPTOMETRISTA ASISTENTU UN OPTIĶU ĒTIKAS KODEKSS  […]

Ievietot komentāru

Current day month ye@r *

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: