NOLIKUMS par Latvijas optometristu un optiķu asociācijas ētikas komisiju

| 2,635 skatījumi

NOLIKUMS

par Latvijas optometristu un optiķu asociācijas ētikas komisiju

Pieņemts

Latvijas optometristu un optiku asociācijas

2015. gada 26. aprīļa 21. kongresā.

 1. Latvijas optometristu un optiķu asociācijas ētikas komisija (turpmāk – Ētikas komisija) ir  Latvijas optometristu un optiķu asociācijas (turpmāk tekstā – LOOA) optometristu un optiķu patstāvīga profesionālā uzraudzības institūcija, kas darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, LOOA statūtiem, Optometristu un optiķu Ētikas kodeksu un šo nolikumu.
 2. Ētikas komisijā ietilpst augsti kvalificēti un pieredzējuši optometristi un optiķi, kuriem nav bijuši ētikas pārkāpumi. Ētikas komisijas locekļus 5 cilvēku sastāvā uz 4 (četriem) gadiem ievēlē LOOA kongress. Ētikas komisija no sava vidus, atklāti balsojot, ievēlē priekšsēdētāju un vietnieku.
 3. Ētikas komisiju vada priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā – priekšsēdētāja vietnieks. Priekšsēdētāja pilnvaru laiks ir 4 (četri) gadi.
 4. Ētikas komisijas kompetence:

4.1.  izskatīt strīdus starp optometristiem, starp optiķiem, starp optometristu un LOOA, starp optiķi un LOOA, kā arī citos gadījumos, kad tiek aizskarti optometristu un optiķu ētikas jautājumi;

4.2.  izskatīt pacientu sūdzības par optometristu ētikas pārkāpumiem;

4.3.  izskatīt klientu sūdzības par optiķa ētikas pārkāpumiem;

4.4.  izskatīt publikācijas vai paziņojumus un pieņemt lēmumus par deontoloģijas principu ievērošanu šajās publikācijās;

4.5.  izskatīt citus ar optometrista un optiķa darbību saistītus strīdus.

 1. Optometristi un optiķi Ētikas komisijā var iesniegt lūgumu izskatīt profesionālu vai deontoloģisku strīdu, ja savstarpējo domstarpību iemesls ir nekorekta rīcība, kuras dēļ otram optometristam vai optiķim celta neslava vai nepamatoti cietis profesionālais prestižs.
 2. Ētikas komisija lēmumus pieņem sēdēs ar vienkāršu balsu vairākumu, piedaloties ne mazāk kā 2/3  tās locekļu. Ja balsis dalās, noteicošā ir Ētikas komisijas priekšsēdētāja balss.
 3. Ētikas komisijas priekšsēdētājs organizē Ētikas komisijas sēdes – sasauc uz sēdi Ētikas komisiju, kārto dokumentāciju.
 4. Strīdu izskatīšana Ētikas komisijā notiek tikai slēgtā sēdē. Pēc Ētikas komisijas locekļu ieskatiem uz sēdi var pieaicināt iesniedzēju, izskatāmo optometristu vai optiķi, ekspertus un lieciniekus.
 5. Visas Ētikas komisijas sēdes tiek protokolētas. Ētikas komisija nosaka kārtību, kādā tiek organizēta sēžu protokolēšana.
 6. Ētikas komisijas lēmumus paraksta tās priekšsēdētājs un sēdes protokolētājs.
 7. Par Ētikas komisijas pieņemto lēmumu iesniedzējs tiek informēts rakstveidā mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.
 8. Ētikas komisijas lēmumi ir galīgi un nav pārsūdzami.
 9. Ētikas komisijas lēmumi un dokumentācija tiek nosūtīti LOOA, kur tie tiek glabāti 5 (piecus) gadus. Par dokumentu glabāšanu atbild LOOA.
 10. Ētikas komisija sniedz savas darbības pārskatu LOOA kongresā.
 11. 2/3 Ētikas komisijas sastāva var izvirzīt priekšlikumu LOOA valdei par Ētikas komisijas pirmstermiņa pārvēlēšanu. Ja kāds Ētikas komisijas loceklis atsakās vai no viņa neatkarīgu apstākļu dēļ nevar piedalīties Ētikas komisijas darbā, par šo faktu tiek informēta LOOA valde, kas apstiprina faktu un dara to zināmu LOOA biedriem. Ētikas komisija ir lemt tiesīga, ja tās sastāvā ir ne mazāk kā 3 (trīs) Ētikas komisijas locekļi. Ja to ir mazāk, LOOA valde lemj par Ētikas komisijas pirmstermiņa pārvēlēšanu.

Ievietot komentāru

Current day month ye@r *

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: