Kā iestāties LOOA?

| 4,987 skatījumi

Jaunu asociācijas biedru uzņemšanas kārtība ir noteikta statūtos:
Par Asociācijas biedriem var tikt uzņemti rīcības un tiesības spējīgi Latvija Republikas pilsoņi un nepilsoņi, kā ari ārvalstu pilsoņi.
Lai fiziska persona varētu tikt uzņemta par Asociācijas biedru, nepieciešams viņa rakstisks iesniegums ar lūgumu uzņemt par Asociācijas biedru izvēlētā kategorijā, iesniegumā izteikta apņemšanās pildīt Statūtu noteikumus, aizpildīta iestāšanās anketa.

 • Lēmumus par uzņemšanu biedru vai biedru kandidātu kategorijās pieņem Kongress vai Valde.
 • Jauna biedra pieteikuma izskatīšana var notikt pretendentam klāt neesot vai to uzaicinot piedalīties tās institūcijas sēdē, kas izskata viņa pieteikumu.

Valdei ne vēlāk kā viena mēneša laikā kopš iesnieguma saņemšanas ir jāsniedz atbilde pretendentam par uzņemšanu Asociācijā vai motivācija par iesnieguma izskatīšanas atlikšanu uz noteiktu
laiku, vai motivēts atteikums uzņemšanai Asociācijā.

 • Uzņemtam biedram viena mēneša laikā jāiemaksā biedra nauda.
 • Jauna biedra uzņemšana var tikt atlikta uz noteiktu vai nenoteiktu laiku, ja sēdē informācija par
  pretendenta “curiculum vitae” nerada pārliecību par viņa atbilstību Asociācijai.

Biedru un biedru kandidātu uzņemšanas noteikumi.

Par biedru var kļūt persona, kas:

 • ieguvusi pilnu akadēmisko vai profesionālo izglītību optometrijā, optikā vai oftalmoloģijā;
 • sekmīgi beigusi augstskolas četrus semestrus kādā no akadēmiskās vai profesionālās izglītības
  nozarēm, kas saistītas ar optometriju, optiku, dabas zinātnēm vai medicīnu;
 • sasniegusi 18 gadu vecumu un vismaz vienu gadu pildījusi algota darbinieka pienākumus
  oftalmoloģijas, optometrijas vai optikas iestādēs un organizācijās.

Kas jādara lai iestātos asociācijā?
Lai veiksmīgi iestātos Latvijas optometristu un optiķu asociācijā, ir jāveic arī vienreizējs iestāšanās maksājums, kā arī pēc tam katru gadu jāveic biedra naudas maksājumi. Ja biedra nauda netiek maksāta 2 gadus pēc kārtas, tad LOOA biedra statuss automātiski tiek atcelts.

Iestāšanās EUR 7.00

Biedra nauda studentiem EUR 7.00

Biedra nauda praktizējošiem „pieaugušajiem” EUR 25.00

Rekvizīti  Biedrība „Latvijas optometristu un optiķu asociācija”

Reģistrācijas numurs 40008029786

Banka: Swedbank, konta numurs LV63HABA0551024631742

Piezīmēs jānorāda, par kuru biedru tiek maksāts un par kādu periodu tiek maksāts.

Piemērs: „Anna Bērziņa, iestāšanās EUR 7, biedra nauda par 2014.gadu EUR 25”

Lai iestātos par biedru LOOA, ir jāaizpilda anketu  iestāšanās anketa un iesniegumu  Iesniegums_LOOA. Aizpildītie, parakstītie un ieskenētie dokumenti jānosūta uz LOOA e-pastu looasociacija@gmail.com

 

 

 

Ievietot komentāru

Current day month ye@r *

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: