LOOA Ētikas komisijas atskaite par 2019. gadu 

| 15,360 skatījumi

LOOA Ētikas komisijas atskaite par 2019. gadu 
(sagatavoja Jeļena Slabcova un Karola Panke)

  1. gadā LOOA Ētikas komisijā turpināja pildīt Patērētāju strīdu risināšanas komisijas pārstāvju pienākumus pie PTAC. Lai veiksmīgi pildītu šos pienākumus, papildinātu zināšanas un gūtu pieredzi, ir apmeklēts PTAC Seminārs par Patērētāju strīdu risināšanas komisijas darbību  (J.Slabcova). Vēlāk tika sagatavots un prezentēts normatīvs paziņojums citiem Ētikas komisijas  locekļiem.

Iepriekšējos  gados  Ētikas  komisija  preventīviem  pasākumiem  daudz  laika  veltīja  komersantu un to pārstāvju izglītošanai, saistībā ar PTAL un strīdu risināšanas kartību. 2019.  gadā tika izstrādāts palīgmateriāls optikas personālam un optometristiem, kā rīkoties patērētāja  sūdzību gadījumā atbilstoši PTAL prasībām “Patērētāju tiesību aizsardzības likuma pielietojums  optikās” (K.Detkova, J.Slabcova, A.Švede). Iespējams tāpēc, 2019. gadā neviena patērētāju  sūdzība nenonāca līdz Patērētāju strīdu risināšanas komisijai.

2019.gada  nogalē  Jeļena  Slabcova  izvirzīja  jaunu  kandidāti  LOOA  ētikas  komisijas  priekšēdētāja amatam: Karolu Panki. Tika veikts klātienes balsojums, kurā piedalījās visi 5  LOOA ētikas komisijas locekļi un ar 4 PAR un 1 ATTURAS rezultātu, Karola Panke tika  ievēlēta par jauno LOOA ētikas komisijas priekšsēdētāju, un otra kandidāte Jeļena Slabcova  vienbalsīgi   kļuva   par   priekšsēdētājas   vietnieci.   Ētikas   komisija   jaunajā   sastāvā  (Priekšsēdētāja: Karola Panke; Priekšsēdētājas vietniece: Jeļena Slabcova; Locekļi: Evija Barkāne,  Linards Kovaļevskis, Aiga Švede) turpina darbu no 2020.gada sākuma.

  1. gadā LOOA Ētikas komisija turpināja gatavoties izmaiņām, kuras ir sagaidāmas optometristiem kļūstot par „Ārstniecības personām” un optikas saloniem par „Ārstniecības iestādēm”. Lai veiksmīgi pildītu šos panākumus, papildinātu zināšanas un gūtu pieredzi, ir  apmeklēta konference “Vardarbības atpazīšana un pareiza ārstniecības personas rīcība” (K.  Panke) kā arī LU kursa “Medicīnas ētika optometristiem” ietvaros, no Ētikas komisijas puses  studentiem tika piedāvāts izstrādāt kursa darbus par saistītām tēmām (K. Panke). Rezultātā tika  veiktas divas lielās aktivitātes, kuru plānošana tika uzsākta 2019.gadā un realizācija pabeigta vai  turpinās 2020.gada sākumā:

1) Optometristam, kļūstot par ārstniecības personu, daļa sūdzību turpmāk var nonākt  Veselības Inspekcijā, tāpēc pirms vēl šāds gadījums ir noticis, Ētikas komisija lēma par proaktīvu  iesaisti un sazinājās ar VI, lai noturētu kopīgu sēdi, kurā iepazīstinājām ar LOOA profesionālo  biedrību un Ētikas komisijas sastāvu, informējām par optometrista profesijas niansēm, izrunājām  potenciāli iespējamos sūdzību veidus un kārtību, kādā VI izskatīs sūdzības par optometristu  profesionālo darbību. Galvenais mērķis bija nodrošināt, lai sūdzību gadījumā piesaistītie eksperti  būtu no LOOA biedru vidus un tas tika sasniegts. Ar VI vienojāmies, ka  LOOA Ētikas komisija

2020.gada sākumā izstrādās prasības ekspertiem tā, lai sūdzību izskates procesa realizācijā  neveidotos interešu konflikts.

2)   Iegūstot   jauno   ārstniecības   personas   statusu   un   parādoties   jaunai   profesijai  “Optometrista  asistents”,  Ētikas  komisija  lēma  pārstrādāt  un  papildināt  2015.  gada  redakcijas LOOA Ētikas kodeksu. Atbilstoši jaunajām prasībām un statusam tika izdalīti un  papildināti gan optometristu, gan optiķu, gan optometrista asistentu darbības punkti (K. Panke,  J. Slabcova, E. Barkāne, A. Švede, L. Kovaļevskis). 2020.gada redakcijas ētikas kodekss Ētikas  komisijas ietvaros tika izskatīts un labots trīs kārtās, 2020. gada sākumā prezentēts, izskatīts un  saskaņots ar LOOA valdi (K. Panke).

  1. gada laikā  Ētikas  komisijā  nav  ienākusi  neviena  sūdzība  no  klientiem/  pacientiem par optometristu vai optiķu ētikas pārkāpumiem. Tāpat nav ienākusi neviena  prasība izskatīt strīdus starp optometristiem un/vai optiķiem. Tomēr tika saņemti divi prasījumi  palīdzēt atrisināt strīdu starp pircēju un komersantu, kad tas nebija ne PTAC, ne VI Medicīnisko  ierīču departamenta kompetencē. Viens no tiem ir veiksmīgi atrisināts, par otru nav saņemta  atpakaļsaite.

 

LOOA ētikas komisija un LOOA valde   

aicina visus LOOA biedrus iepazīties ar jauno,   2020.gada redakcijas LOOA ētikas kodeksu! 

LATVIJAS OPTOMETRISTU, OPTOMETRISTA ASISTENTU UN OPTIĶU ĒTIKAS KODEKSS 

 

Ievietot komentāru

Current day month ye@r *

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: