2016.gada janvāra valdes sēde.

| 2,922 skatījumi

meetingJanvāra LOOA valdes sēdē tika lemti daudzi svarīgi optometrijai jautājumi. Ar tiem Jūs varat iepazīties izlasot zemāk publicēto valdes protokolu. Svarīgs lēmums ir par biedru naudas maksājumu. Valde noteica, ka biedru nauda jāsamaksā līdz 1.martam. Būtu patīkami ka LOOA biedri izteiktu savu viedokli un dotu priekšlikumus par gada optometrista nolikumu. Ceru ka protokols iepazīstinās LOOA biedrus ar darbu, kuru valde veic asociācijas labā un sabiedriskā kārtā.

Biedrības “Latvijas optometristu un optiķu asociācija”

VALDES SĒDES PROTOKOLS

Nr. 1/2016

 

Rīgā                                                                                         2016.gada 13.janvāris

 

Sēdi vada

Valdes loceklis: V.Grabovskis

 

Piedalās

Valdes priekšsēdētāja: A.Balgalve.

Valdes locekļi: P.Cikmačs, G.Laganovska, G.Krūmiņa, V.Grabovskis

Citi: I.Lācis un I.Petroviča.

 

Nepiedalās

Valdes loceklis: L.Kovaļevskis

 

Protokolē

I.Petroviča

 

Vieta: SIA “Optometrijas Centrs”, sapulču zāle, Elijas iela 17, 4.stāvs, Rīga LV-1050

Sēde sākas: plkst. 18:40

Sēde beidzas: plkst. 20:50

 

Sēdes darba kārtība:

 1. Valdes locekļu atskaites.
 2. L.Daugiallo iesnieguma par iestāšanos LOOA izskatīšana.
 3. Lēmums par LOOA struktūrvienību Ētikas komisijas un Kvalifikācijas padomes atskaišu iesniegšanu Valdei pirms LOOA Kongresa.
 4. LU klīniski praktiskās konferences 2016.gada 14.februārī organizēšana (referāti, norises vieta, finansiālie jautājumi).
 5. LOOA Kongresa sasaukšanas datuma noteikšana.
 6. Diskusijas “optometrista iekļaušana ārstniecības personu sarakstā” tikšanās organizēšana ar procesa virzīšanā saistītajām institūcijām. /V.Grabovskis/
 7. Gada optometrista nolikuma virzīšana un izskatīšana. /I.Lācis/
 8. Biedru naudas par 2016.gadu iemaksu termiņa noteikšana un LOOA 2016.gada budžets. /A.Balgalve/
 9. Tālākizglītības rakstu un testu aktivitātes analīze un aktivitātes turpināšanas atbalstīšana. Maksāšanas režīms.
 • S.Strazdiņa “Redze un vitamīni”.
 • L.Fiļimonova “Populārāko sistemātisko medikamentu ietekme uz redzi”.
 1.  Dažādi
 2. Sēdes darba gaita:1. Atskaites

  1.1. Atskaitās valdes loceklis V.Grabovskis

  2016.gada 8.janvārī bija tikšanās ar Veselības Ministrijas pārstāvjiem jautājumā par optometristu – ārstniecības funkcionālo speciālistu. Piedalījās V.Grabovskis, I.Petroviča un M.Heislere-Celma. Valde tiek iepazīstināta ar tikšanās protokolu. Saistībā ar nepieciešamajiem normatīvo aktu grozījumiem, Veselības Ministrija (VM) aicina LOOA organizēt diskusiju un tikšanos ar procesa virzīšanā iesaistītajām institūcijām. (skat. Protokola 6.punktu)

  1.2. Atskaitās valdes locekle G.Krūmiņa

  Ir sakārtota lietvedības un dokumentācijas jautājumi saistībā ar optometristu tālākizglītības un sertifikācijas jautājumiem. OTP tiek uzskaitīti interneta vidē skolas.lu.lv. Izveidota dokumentu krātuve ‘google.com’ mākonī. OTP uzskaites tehnisko nodrošinājumu un iesniegtos dokumentus fiksē I.Grabovska. Priekšlikums – noteikt I.Grabovskai atlīdzību par datu apstrādi un datu ievadi optometristu sertifikācijas reģistrā.

  Nolemj atbalstīt G.Krūmiņas priekšlikumu par atlīdzības piešķiršanu I.Grabovskai saistībā ar datu apstrādi un ievadi skolas.lu.lv vietnē. Atlīdzības apmērs ir 50 EUR/mēnesī. Atlīdzība tiek izmaksāta vienu reizi ceturksnī. Pirmais maksājums 150 EUR apmērā jāveic līdz 2016.gada 31.martam. Par atlīdzības maksājumu veikšanu atbildīgā persona – V.Grabovskis.

  1.3. Atskaitās valdes locekle G.Laganovska

  Ir noorganizēts tālākizglītības seminārs “Praktiskā oftalmoloģija”. Seminārs notiks 2016.gada 16.janvārī. Plānots optometristiem pastāstīt par pacientu sagatavošanu klīnikā, demonstrēt OCT un ultraskaņas izmeklēšanas metodes. Ir arī plānota praktiskā daļa – dalībniekus sadalot 5 grupās un apskatot 5 klīnikas pacientus. Tā kā šī būs pirmā šāda veida aktivitāte optometristu tālākizglītībā, tad pasākuma pieredze tiks izmantota tālākai darbībai.

  Paralēli tiek veikta optometristu izglītības programmas veidošana Rīgas Stradiņa universitātē, kas veidos veselīgu konkurenci un stiprinās optometrijas nozari kopumā.

  1.4. Atskaitās valdes priekšsēdētāja A.Balgalve

  Analītiskais darbs pie LOOA balvas “Gada optometrists ” nolikuma, klīniski praktiskās konferences referātu tēmu apzināšana, LOOA Kongresa sasaukšanas juridisko aspektu un lietvedības jautājumu risināšana. (skat. Protokola 4.punktu)

  1.5. Atskaitās valdes loceklis P.Cikmačs

  Piedalījies sanāksmē attiecībā par LOOA pārstāvju tikšanos ar VM, piedalījies lēmumu pieņemšanā un LOOA pozīcijas izstrādāšanā par procesa virzīšanu “optometrista iekļaušanu ārstniecības personu sarakstā” un optikas kā ārstniecības iestādes reģistrēšanas jautājumiem. Eksperta darbība: analītiskais darbs un diskusijas iniciēšana par optometrista kabineta minimālo prasību izstrādi.

   

  2.Valde izskata L.Daugiallo iesniegumu par iestāšanos LOOA

  Nolēma uzņemt L.Daugiallo LOOA.

  Par valdes lēmumu L.Daugiallo paziņo V.Grabovskis.

  Vienlaicīgi lūdz L.Daugiallo veikt nepieciešamās korekcijas pieteikuma anketā norādot optometrista izglītības iegūšanas iestādi un laiku. A.Balgalvei pieteikuma anketā jāizlabo punkts “pamatizglītība”, to pārsaucot par “optometrista izglītība”.

  3.Jautājums par LOOA struktūrvienību atskaitēm valdei

  Nolēma uzdot sniegt atskaites Ētikas komisijas priekšsēdētājai J.Slabcovai un Kvalifikācijas komisijas priekšsēdētājai G.Krūmiņai 2016.gada 2.marta valdes sēdē pirms LOOA Kongresa.

  Abu institūciju pārstāves tiek aicinātas uz valdes sēdi. Aicinājumu nosūta Valdes priekšsēdētāja A.Balgalve.

   

  4.Jautājums par LU klīniski praktisko konferenci 2016.gada 14.februārī

  Valde apspriež iespējamās konferences organizēšanas vietas un ar to saistītās izmaksas. Nolemj konferenci organizēt LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Jelgavas ielā 1, 223. auditorijā, kā rīkotāju izvēloties Optometrijas un redzes zinātnes nodaļu. Par telpu organizēšanu atbildīgā persona – G.Krūmiņa, par kafijas pauzes organizēšanu un programmas saturu atbildīgā persona – A.Balgalve.

  Nolēma lūgt sekojošus referentus sniegt ziņojumus.

  • Ilze Kušķe
  • Zanda Ruskule
  • Sanita Līduma
  • Annija Keiša
  • Pēteris Cikmačs
  • Inta Siliņa
  • Katrīna Ulberte

   

  5.Jautājums par LOOA Kongresu

  Nolēma kongresu sasaukt 2016.gada 20.martā.

  Atbildīgā persona – A.Balgalve.

   

  6.Jautājumā par optometrista iekļaušanu ārstniecības personu sarakstā

  Nolēma likuma izmaiņu procesa virzīšanā iesaistītajām institūcijām organizēt tikšanos LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā 2016.gada 16.februārī plkst. 14:00. Atbildīgā persona par telpu organizēšanu un prezentāciju par optometrista specialitāti – G.Krūmiņa,

  Atbildīgā persona par komunikāciju ar VM ierēdņiem un citiem diskusijas dalībniekiem – V.Grabovskis.

  Nolemj gatavot priekšlikumus normatīvo aktu grozījumiem. Ir jānoskaidro pastāvošā pieredze tam, kā funkcionālie speciālisti, piemēram fizioterapeiti (masieri) praktizē “individuālās” ārstniecības iestādēs, kādi ir noteikumi par darba vietas noformējumu (labiekārtojumu). Attiecībā par grozījumiem MK Nr.60 sagatavot normatīvā akta obligāti uzlikto prasību sarakstu  ārstniecības iestādes reģistrēšanai attiecībā uz optometristu – funkcionālo speciālistu.

  Atbildīgās personas – I.Lācis, I.Petroviča.

  7.Jautājumā par LOOA balvas “Gada optometrists” nolikumu I.Lācis prezentē nolikuma projektu.

  Valde balsojot apstiprina balvas mērķi.

  “Balvas mērķis ir optometrista profesijas popularizēšana un izcilu optometristu darbības veicināšana”

  Valde balsojot apstiprina vērtēšanas periodu un balvas pasniegšanas laiku.

  “Vērtēšanas periods ir 01.01.2016. līdz 31.12.2016. Balvu pasniedz 2017.gada pavasara kongresā”

  Valde balsojot apstiprina balvas pretendenta izvirzīšanas kārtību un vērtēšanas jomas

  Izvirzīšanas kārtība:

  • balvai var pieteikties pats pretendents, LOOA sertificēts optometrists;
  • pretendentu var izvirzīt jebkurš LOOA biedrs vai darba kolēģis;
  • pretendentu var izvirzīt uzņēmums, kurā strādā optometrists.

  Pieteikums balvai jāiesniedz LOOA elektroniski līdz 2017.gada 15.janvārim plkst. 23:59 uz e-pasta adresi: looa@inbox.lv

  Pieteikuma saturs:

  • Pretendenta CV;
  • Eseja – kāpēc esmu labs optometrists, ja pretendents piesakās pats;
  • Ieteikuma vēstule, ja pretendentu izvirza kolēģis;
  • Uzņēmuma vadītāja parakstīta ieteikuma vēstule, ja pretendentu izvirza darba devējs;
  • Optometrista pašnovērtējuma anketa par periodu no 01.01.2016 līdz 31.12.2016, veidlapa būs atrodama optometrija.lv interneta vietnē;

  Pieteikumam var pievienot kolēģu un pacientu atsauksmes. Pēc elektroniskās balsošanas sistēmas izveides, pretendentu vērtējumā tiks izmantotas pacientu atsauksmes (klientu balsojums) – no elektroniskās balsošanas sistēmas optometrija.lv mājas lapā un sociālajos medijos.

  Nolēma atbalstīt I.Petrovičas priekšlikumu par elektroniskās balsošanas sistēmas izveidi interneta vidē un mārketinga aktivitāšu veikšanu. Nolēma, ka visiem iesniedzamajiem dokumentiem jābūt vienkārši parakstītām pdf datnēm.

  Atbildīgās personas par balsošanas sistēmas tehnisko izpildījumu, projekta tehnisko, budžeta un mārketinga aktivitāšu izstrādi – I.Lācis, I.Petroviča.

   

  8.Jautājums par LOOA biedru naudas maksājumiem

  Nolemj noteikt termiņu biedru naudas maksājumu veikšanai par 2016.gadu līdz 2016.gada 1.martam.

  Laikā no 1.marta līdz LOOA kongresam valde apkopo datus par veiktajām iemaksām un nosūta informatīvos ziņojumus biedriem, kuri nav veikuši termiņā noteiktos maksājumus.

  Atbildīgā persona – A.Balgalve.

  9.Jautājums par testiem

  Valde nolemj apstiprināt kā nākamo testu S.Strazdiņa “Redze un vitamīni” un uzdot V.Grabovskim publicēt testa materiālus www.optometrija.lv.

  Valde lēma nākošo valdes sēdi sasaukt 2016.gada 2.martā plkst. 18:30 SIA “Optometrijas centrs” telpās Elijas ielā 17.

 

Ievietot komentāru

Current day month ye@r *

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: