LOOA Ētikas komisijas atskaite par 2019. gadu 

LOOA Ētikas komisijas atskaite par 2019. gadu 
(sagatavoja Jeļena Slabcova un Karola Panke)

  1. gadā LOOA Ētikas komisijā turpināja pildīt Patērētāju strīdu risināšanas komisijas pārstāvju pienākumus pie PTAC. Lai veiksmīgi pildītu šos pienākumus, papildinātu zināšanas un gūtu pieredzi, ir apmeklēts PTAC Seminārs par Patērētāju strīdu risināšanas komisijas darbību  (J.Slabcova). Vēlāk tika sagatavots un prezentēts normatīvs paziņojums citiem Ētikas komisijas  locekļiem.

Iepriekšējos  gados  Ētikas  komisija  preventīviem  pasākumiem  daudz  laika  veltīja  komersantu un to pārstāvju izglītošanai, saistībā ar PTAL un strīdu risināšanas kartību. 2019.  gadā tika izstrādāts palīgmateriāls optikas personālam un optometristiem, kā rīkoties patērētāja  sūdzību gadījumā atbilstoši PTAL prasībām “Patērētāju tiesību aizsardzības likuma pielietojums  optikās” (K.Detkova, J.Slabcova, A.Švede). Iespējams tāpēc, 2019. gadā neviena patērētāju  sūdzība nenonāca līdz Patērētāju strīdu risināšanas komisijai.

2019.gada  nogalē  Jeļena  Slabcova  izvirzīja  jaunu  kandidāti  LOOA  ētikas  komisijas  priekšēdētāja amatam: Karolu Panki. Tika veikts klātienes balsojums, kurā piedalījās visi 5  LOOA ētikas komisijas locekļi un ar 4 PAR un 1 ATTURAS rezultātu, Karola Panke tika  ievēlēta par jauno LOOA ētikas komisijas priekšsēdētāju, un otra kandidāte Jeļena Slabcova  vienbalsīgi   kļuva   par   priekšsēdētājas   vietnieci.   Ētikas   komisija   jaunajā   sastāvā  (Priekšsēdētāja: Karola Panke; Priekšsēdētājas vietniece: Jeļena Slabcova; Locekļi: Evija Barkāne,  Linards Kovaļevskis, Aiga Švede) turpina darbu no 2020.gada sākuma. (more…)

Ētikas komisijas locekļi.

 e-pasts: looasociacija@gmail.com

Priekšsēdētāja: Karola Panke, Dr.Phys, pētniece, lektore (Latvijas Universitāte), optometriste (S. Ozoliņas acu ārsta prakse)

Priekšsēdētājas vietniece: Jeļena Slabcova, zinātniskā asistente (Latvijas Universitāte), optometriste (OC VISION)

Locekļi:

Evija Barkāne, optometriste (Fielmann), www.acim.lv (projekta autore), www.optometristiem.lv (projekta vadītāja)

Linards Kovaļevskis, LOOA valdes loceklis, nozares pārstāvis (Liko-R, Luxbaltic)

Aiga Švede, Dr.Phys, asociētā profesore (Latvijas Universitāte), optometriste (OC VISION)

(more…)

LATVIJAS OPTOMETRISTU, OPTOMETRISTA ASISTENTU UN OPTIĶU ĒTIKAS KODEKSS 

LATVIJAS OPTOMETRISTU, OPTOMETRISTA ASISTENTU UN OPTIĶU ĒTIKAS KODEKSS 
(ar piedāvātajiem grozījumiem 18.02.2020) 

Izdots saskaņā ar likuma „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” 
4.panta 3.punktu 

Latvijas optometristu un optiķu asociācija (turpmāk – LOOA) ir primārās redzes aprūpes sistēmā iesaistīto  speciālistu  biedrība,  kuras  mērķis  ir  veicināt  Eiropas  Savienības  un  citiem  starptautiskiem  standartiem  atbilstošas primārās redzes aprūpes sistēmas un normatīvo aktu ieviešanu un uzturēšanu Latvijā.

Latvijas optometristu, optometrista asistentu un optiķu ētikas kodekss (turpmāk – Ētikas kodekss) ir primārās  redzes aprūpes nozarē strādājošo optometristu, optometrista asistentu un optiķu darbības ētisko un tikumisko  principu kopums, kas izstrādāts LOOA ar nolūku nodrošināt kvalitatīvu primāro redzes aprūpi, ievērojot  profesionālos standartus un vispārpieņemtās morāles normas.

Ētikas kodeksa ievērošanu uzrauga Ētikas komisija, kas ir medicīnas ētikas problēmu risināšanai (tai skaitā ar  ārstniecības personu darbību un jaunām medicīniskajām tehnoloģijām saistītās problēmas) izveidota  un  LOOA biedru ievēlēta komisija, kas darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, Ministru kabineta  apstiprinātu paraugnolikumu, LOOA statūtiem un nolikumu par LOOA ētikas komisiju.

Optometrista, optometrista asistenta un optiķa pienākums ir informēt LOOA par faktiem, kas kompromitē  primāro redzes aprūpi vai sabiedrības drošību.

(more…)

NOLIKUMS par Latvijas optometristu un optiķu asociācijas ētikas komisiju

NOLIKUMS

par Latvijas optometristu un optiķu asociācijas ētikas komisiju

Pieņemts

Latvijas optometristu un optiku asociācijas

2015. gada 26. aprīļa 21. kongresā.

(more…)

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: