Apmācīttiesīgas ārstniecības personas statusa iegūšana

Lai iegūtu apmācīttiesīgās ārstniecības personas statusu, LĀPPOS apmācīttiesību komisija iekļauj sarakstā Latvijas Republikā praktizēt tiesīgos pretendentus pēc šādiem kritērijiem:

 1. Pretendentam ir Sertifikāts atbilstošajā pamatspecialitātē (mūsu gadījumā – optometrijā);
 2. Pretendents ir vismaz 1 (vienu) reizi resertificēts atbilstošajā pamatspecialitātē;
 3. Strādā normatīvajos aktos noteiktām prasībām atbilstošā iestādē, kurā ir attiecīgai specialitātei atbilstoša profila speciālisti un klienti, kā arī diagnostikai, ārstēšanai un profilam atbilstošs tehniskais aprīkojums un iekārtas;
 4. Regulāri ir paaugstināta profesionālā kvalifikācija;
 5. Pretendentam ir vēlamas uzstāšanās konferencēs, kongresos, publikācijas par profesionāliem jautājumiem, kas saistīta ar pamatspecialitāti, dalība darba grupās, kas izstrādā ar pamatspecialitāti, ārstniecības vai diagnostisko metodi saistītas rekomendācijas, metodiskos norādījumus un citus materiālus.

Lai pretendētu uz apmācīttiegās personas statusu, dokumenti ir jāiesniedz LĀPPOS apmācīttiesīgo komisijas sekretārei. Anketa, kas jāizpilda (tajā arī saraksts, kādi dokumenti jāpievieno) ir atrodama šeit vai www.lappos.lv mājas lapā. Pēc anketas aizpildīšanas nepieciešams LOOA saskaņojums par kandidatūras atbalstīšanu, tādēļ nepieciešams sazināties ar LOOA valdes priekšsēdētāju Kristīni Detkovu, lai norunātu paraksta saņemšanu (kristine.detkova@gmail.com). Atgādinām, ka ir jāiesniedz abu optometrista sertifikātu kopijas un, ja apmācīttiesīgās ārstniecības personas apliecība jau ir bijusi izsniegta, tad arī tās kopiju.

Apliecības izgatavošana maksā 10,- eur, tās derīguma termiņš ir līdz pašreizējā sertifikāta termiņa beigām. Līdz ar to, ja jums jau tuvojas optometrista sertifikāta beigu termiņš, tad jārēķinās, ka apliecība arī būs uz īsu laiku. Tādēļ izdevīgi ir apmācīttiesīgās ārstniecības statusa iegūšanu kārtot, kad optometrista sertifikāts ir vēl ilgi derīgs, lai uzreiz nav jāatkārto process un vēlreiz jāmaksā.

Apmācīttiesīgo ārstniecības personu dokumentus iesniedz attālināti, izmantojot šādas iespējas:

 • sūtot pa pastu uz LĀPPOS adresi Miera iela 28-3, Rīga, LV-1001
 • nogādājot LĀPPOS pasta kastītē Miera iela 28-3, Rīga (durvju kods 257)
 • nosūtot elektroniski parakstītus ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: apmacittiesibas@lappos.lv

LĀPPOS Apmācīttiesīgo komisija aicina un rekomendē pretendentus iesniegt nepieciešamos dokumentus elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu

SVARĪGI!  – pieteikuma anketa jāaizpilda elektroniskā formā un jāsaskaņo ar atbilstošo profesionālo asociāciju un tad jāiesniedz LĀPPOS Apmācīttiesību komisijai.

Papildus informācija: www.lappos.lv

LĀPPOS Apmācīttiesīgo komisijas sēžu datumi 2023.gadā (kad tiek izskatīti pieteikumi un piešķirtas apliecības):

03.03.2023.

02.06.2023.

22.09.2023.

08.12.2023.

Optometristu sertifikācijas kārtība

Optometristu sertifikācijas komisijas atgādinājums tiem, kam aktuāla ir Sertifikācijas eksāmena kārtošana (optometristi, kas ieguvuši optometrista kvalifikāciju, taču kam nav šobrīd derīga optometrista sertifikāta).
Pieteikšanās sertifikācijas eksāmenam optometrista specialitātē ir sekojoša:

 1. Pretendents iesniedz Sertifikācijas komisijas sekretārei Agnesei Jēcei savu pieteikumu ( oriģinālu papīrformātā), iepriekš ar Agnesi sazinoties WhatsApp +371 26136905 vai rakstot uz epastu optometristu.sertifikacija@gmail.com

Atgādinam, ka dokumenti ir jāiesniedz parakstīti, oriģināli papīrformātā (aizpilda datorrakstā).

 1. Optometristu sertifikācijas komisija pieteikumus izskata savās sēdēs. Ja pretendents atbilst MK noteikumu Nr. 943 (Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība) punktiem Nr. 4 un 5, kā arī ir iesniegti  visi noteikumu Nr. 943  27. punktā minētie dokumenti, sertifikācijas komisija informē pretendentu personīgi par sertifikācijas eksāmena laiku un vietu. Pretendentam ir tiesības zināt savu eksāmena laiku un vietu NE VĒLĀK kā mēnesi pirms eksāmena norises. (MK noteikumi Nr. 943 punkts Nr. 31.1)

!  Sertifikācijas komisija var atlikt eksāmena rīkošanu līdz brīdim, kad saņemti vismaz 6 pieteikumi, tas nozīmē, ka no pieteikuma iesniegšanas līdz eksāmenam var būt jāgaida vairāki mēneši, tādēļ ir ļoti svarīgi pieteikumus iesniegt laicīgi, lai komisija laicīgi var plānot eksāmenu norisi!

Sertifikācijas eksāmenu var kārtot ārstniecības persona: ( MK noteikumi Nr 943 punkts Nr 5) :

 • kura ir reģistrēta valsts informācijas sistēmā – ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā (pieejams šeit);
 • kura apguvusi izglītības programmu atbilstoši Ārstniecības likuma 26. panta trešajā daļā noteiktajām prasībām;
 • kurai saskaņā ar tiesas nolēmumu nav noteikta tiesību ierobežošana, atņemot tiesības nodarboties ar ārstniecību ( aizliegums ir attiecināms uz laikposmu, kurā tiesību ierobežojums ir spēkā);
 • kura nav citas personas aizgādnībā;
 • kurai saskaņā ar prokurora priekšrakstu par sodu krimināllietā nav noteikta tiesību ierobežošana, atņemot tiesības nodarboties ar ārstniecību ( aizliegums ir attiecināms uz laikposmu, kurā tiesību ierobežojums ir spēkā);
 • kurai saskaņā ar sertifikācijas padomes lēmumu nav anulēts attiecīgajā pamatspecialitātē izsniegtais sertifikāts vai nav apturēta sertifikāta darbība (aizliegums ir attiecināms uz laikposmu, kurā tiesību ierobežojums ir spēkā);
 • kura ir samaksājusi par sertifikāciju vai resertifikāciju.

Iesniedzamie dokumenti ( MK Noteikumi Nr 943 punkts Nr 27):
Ārstniecības persona, kas vēlas kārtot sertifikācijas eksāmenu, iesniedz sertifikācijas komisijai iesniegumu (Veidlapa_Nr1), kuram pievieno šādus dokumentus:

 1. Sertifikācijas lapu ( atrodama MK noteikumos Nr 943 – 2. pielikums vai šeit: Veidlapa_Nr2), kurā aizpildīta I un II daļa;
 2. Profesionālās darbības pārskatu attiecīgajā pamatspecialitātē, kurā atspoguļots veiktā darba apjoms, intensitāte un kvalitāte apmācības periodā un kuru apstiprinājis darba devējs vai ārstniecības persona, kuras vadībā vai uzraudzībā strādājusi sertificējamā ārstniecības persona. Ja sertificējamā persona ir pašnodarbināta persona, tad pārskatu apstiprina pati (Veidlapa_Nr3);
 3. Izglītības dokumenta kopiju par iegūto medicīnisko izglītību un iegūto pamatspecialitāti;
 4. Maksājumu apliecinoša dokumenta kopiju par sertifikācijas procesa apmaksu normatīvajos aktos par ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu profesionālo zināšanu pārbaudes, sertifikāta noformēšanas, reģistrēšanas un tā dublikāta izgatavošanas maksas pakalpojumu cenrādi noteiktajā apmērā.

Sertifikācijas eksāmena apmaksas kārtība:
Maksājumu  par sertifikācijas eksāmenu – 59,76 Eur ( MK noteikumi Nr 672)  veic uz Latvijas Optometristu un optiķu asociācijas kontu.
Latvijas Optometristu un optiķu asociācija
Reģistrācijas numurs: 40008029786
Banka: Swedbank
Konta numurs: LV63HABA0551024631742
Maksājuma uzdevumā norāda – VĀRDU, UZVĀRDU, PERSONAS KODU, “ Maksājums par sertifikācijas eksāmenu”

2021. gadā plānoto sertifikācijas eksāmenu sēžu datumi, vieta, laiks:

 • 12. jūlijs plkst 18.00 Ķengaraga iela 8
 • 19. augusts plkst 18.00 Ķengaraga iela 8
 • 4. oktobris plkst. 18.00 Ķengaraga iela 8
 • 15. novembris plkst. 18.00 Ķengaraga iela 8
 • 6.decembris plkst. 18.00 Ķengaraga iela 8

Sēžu norise var tikt pārcelta uz e-formātu ( Zoom), ja epidemioloģiskā situācija valstī to pieprasa.

 

Informācija par optometristu profesionālās kvalifikācijas atbilstības pārbaudījuma norisi

Optometristu profesionālās kvalifikācijas atbilstības pārbaudījums paredzēts tiem redzes speciālistiem, kas ieguvuši optometrista kvalifikāciju vairāk kā pirms pieciem gadiem un kuri vēlas veikt pirmreizēju reģistrāciju Veselības inspekcijas Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā, un kuriem ir nepieciešams profesionālās kvalifikācijas atbilstības apliecinājums.

Optometristu profesionālās kvalifikācijas atbilstības pārbaudījuma norisi nodrošina Latvijas Universitāte, rīkojot teorētisko zināšanu pārbaudi testa formātā. Pārbaudes ietvaros eksaminējamam nepieciešams atbildēt uz 100 daudzizvēļu jautājumiem par šādiem tematiem:

 

Jautājumu temats Jautājumu skaits
Redzes funkciju traucējumi un to novērtēšana 30
Specifiskie redzes traucējumu gadījumi 20
Acs anatomija, slimības un farmakoterapija 20
Korekcijas un pēcaprūpes nozīmēšana 25
Redzes rehabilitācija 5
KOPĀ 100

 

Plašāka informācija par pārbaudījuma programmu pieejama šeit: Pārbaudījuma programma

 

Pārbaudījums tiek pildīts elektroniski Latvijas Universitātes telpās katra mēneša otrās nedēļas pirmdienā. Tuvākais pārbaudījums paredzēts 2021. gada 12. jūlijā plkst. 10:00.

 

Pārbaudījuma rezultāts katram eksaminējamam tiek paziņots individuāli tajā pašā dienā, kad pārbaudījums tiek kārtots.

 

Lai pieteiktos optometristu profesionālās kvalifikācijas atbilstības pārbaudījumam, nepieciešams aizpildīt veidlapu LU mājaslapā:  Pieteikšanās anketa

 

PAKALPOJUMA IZMAKSAS UN MAKSĀŠANAS KĀRTĪBA:

Pēc pieteikuma veidlapas iesniegšanas, nepieciešams veikt samaksu par pārbaudījuma kārtošanu. Eksaminējamiem tiek sniegta iespēja iepazīties ar pārbaudījuma formātu, par papildus samaksu iegādājoties iespēju izpildīt piecus treniņa testus. Treniņu testus iespējams iegādāties tikai kopā ar profesionālās kvalifikācijas atbilstības pārbaudījuma testu (gala testu).

Samaksu par pārbaudījuma veikšanu nepieciešams veikt ar pārskaitījumu uz Latvijas Universitātes bankas kontu saskaņā ar zemāk norādīto cenrādi. Pēc samaksas saņemšanas personai uz pieteikuma veidlapā norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīti pieejas dati Latvijas Universitātes e-studiju videi un papildu informācija par pārbaudījuma norisi.

 

 

Nr.p.k. Pakalpojums Cena, EUR (ar PVN)
1 Profesionālās kvalifikācijas atbilstības pārbaudījums optometristiem – treniņu testi (5 testiem) 25,00
2 Profesionālās kvalifikācijas atbilstības pārbaudījums optometristiem 70,00

 

REKVIZĪTI PĀRSKAITĪJUMA VEIKŠANAI:

Latvijas Universitāte

Uzņēmumu reģ.nr. 90000076669

IZM Izglītības iestāžu reģistra reģ.nr. 3341000218

PVN reģ.nr.: LV 90000076669

 

Bankas nosaukums: Luminor Bank AS Latvijas filiāle

Kods: RIKOLV2X

Konta numurs: LV10RIKO0000082414423

 

PIEZĪME: pārskaitījuma maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda VĀRDS, UZVĀRDS, PERSONAS KODS, MAKSA PAR OPTOMETRISTU PROFESIONĀLAS KVALIFIKĀCIJAS PĀRBAUDĪJUMU

 

Kontaktpersona:

Gatis Ikaunieks

gatis.ikaunieks@lu.lv

LU FMOF Optometrijas un redzes zinātnes nodaļa
Optometrista profesionālās kvalifikācijas atbilstības pārbaudes komisijas loceklis
asociētais profesors, pētnieks
Jelgavas iela 1 (430.telpa

Neatliekamā palīdzība optometristiem

Latvijas optometristu sertifikācijas komisija ir sagatavojusi ziņojumu optometristiem par profesionālo zināšanu pilnveidi neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā.

Latvijas Optometristu un optiķu asociācijas 

optometristu sertifikācijas komisijas ziņojums 

optometristiem

par neatliekamās medicīniskās palīdzības kursiem.

(more…)

LOOA kvalifikācijas padomes atskaite.

Pandēmijas ierobežojumu dēļ LOOA kongress martā nenotika. Kongresā bija paredzēts valdei un komisijām atskaitīties par paveikto 2019.gadā. Šeit publicējam LOOA kvalifikācijas padomes atskaiti.

 

 

Ārstniecības personu sertifikātu derīguma termiņu pagarinājums.

Labdien, cienījamie optometristi!
Saistībā ar valstī izsludināto ārkārtējo stāvokli, Latvijas ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība  ( LĀPPOS) informē par izmaiņām, kas saistītas ar ārstniecības personu  sertifkātu derīgumu termiņiem.

2020.gada 5.aprīlī ir stājies spēkā “Likums par iestāžu darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību” (https://likumi.lv/ta/id/313730-par-valsts-instituciju-darbibu-arkartejas-situacijas-laika-saistiba-ar-covid-19-izplatibu ), kura 28.pantā noteikts, ka “ Lai novērstu ārkārtējās situācijas seku ietekmi uz ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu darbību, visu ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu spēkā esošās reģistrācijas vai spēkā esošā sertifikāta termiņš tiek pagarināts par sešiem mēnešiem .”

Ievērojot minēto, visu šobrīd spēkā esošo sertifikātu (neatkarīgi no to izdošanas datuma) derīguma termiņš tiek pagarināts par 6 (sešiem) mēnešiem.

Piemēram, tām ārstniecības personām, kurām sertifikāta derīguma termiņš beidzas, 2020.gada 15.jūnijā, tas bez jebkādām ārstniecības personas papildu darbībām automātiski tiks pagarināts par 6 mēnešiem, t.i., tā beigu termiņš būs 2020.gada 15.decembris. Arī tām ārstniecības personām, kurām sertifikāta beigu termiņš ir, piemēram, 2024.gada 15.jūnijs, tas tiks pagarināts par 6 mēnešiem, t.i., līdz 2024.gada 15.decembrim.

Nekas cits visā sertifikācijas procesā netiek mainīts, t.sk., dokumenti resertifikācijai ir jāiesniedz 3 mēneši pirms derīguma termiņa beigām!

Tiem biedriem, kas visus resertifikācijas dokumentus  ir iesnieguši un gaida jaunos serifikātus, Optometristu sertifikācijas komisija tos izskatīs MK noteikumu Nr. 943 noteiktajā kārtībā ( līdz jūsu esošā sertifikāta derīguma termiņa beigām) un Sertifikācijas padome, izskatot resertifikācijas dokumentus un nosakot ārstniecības personas sertifikāta derīguma termiņu, veiks termiņa pagarinājumu par 6 mēnešiem, kas tiks atspoguļots sagatavotajā sertifikātā.

Ar cieņu,
Optometristu sertifikācijas komisija

sertificēto optometristu saraksts 2019.gada 15.decembri.

N.p.k. Optometrists Derīgs līdz
1 Aleksejeva Agnese 01.10.2021
2 Aleksejeva Diāna 01.10.2024
3 Ansone Ieva 01.03.2022
4 Bajaruns Mārcis 01.03.2022
5 Balaša Līva 01.10.2020
6 Balode Inta 01.10.2021
7 Baltraitis Jānis 01.10.2022
8 Barkāne Evija 01.07.2020
9 Barona Zane 01.03.2023
10 Batare Aiga 01.10.2022
11 Beļikova Karīna 01.03.2023
12 Bērziņa Daiga 01.10.2020
13 Bērziņa Inese 01.10.2023
14 Bērziņš Jānis 01.10.2021
15 Bišere Monika 01.03.2024
16 Bogdanova Lāsma 01.03.2022
17 Bogdanova Viktorija 01.03.2024
18 Branta Žanete 01.10.2021
19 Bruņeniece Dace 01.03.2023
20 Caica Aija 01.10.2021
21 Caune-Bērziņa Krista 01.07.2020
22 Cehanoviča Ilona 01.10.2023
23 Celherte Iveta 01.10.2023
24 Ceple Ilze 01.03.2023
25 Čepelova Natālija 01.10.2020
26 Čerāne Daiga 01.10.2020
27 Čipāne Ināra 01.04.2021
28 Čudihina Marija 01.10.2023
29 Dambīte Elīna 01.10.2020
30 Daņiļenko Olga 01.10.2020
31 Daugiallo Līva 01.10.2024
32 Detkova Kristīne 01.03.2024
33 Dilāne Ilze 01.07.2020
34 Dorošenko Ruslans 01.10.2023
35 Dorša Diāna 01.04.2020
36 Drupa Dace 01.10.2022
37 Dumberga Kristīne 01.10.2023
38 Dzenīte Baiba 01.04.2021
39 Egle Līga 01.10.2021
40 Eglīte Linda 01.10.2023
41 Eriksone Ilze 01.10.2021
42 Fārenhorste Laura 01.10.2024
43 Fiļimonova Liāna 01.03.2024
44 Fjodorova Nataļja 01.10.2024
45 Forstmane Renda 01.10.2022
46 Gičevska Ilga 01.10.2022
47 Gordeja Anastasija 01.10.2024
48 Grabovska Inese 01.03.2022
49 Graudiņa Ginta 01.10.2024
50 Gricaja Margarita 01.10.2022
51 Griķe Baiba 01.10.2021
52 Gritāne Andželika 01.10.2022
53 Gulbe Annija 01.10.2023
54 Gulbinska Evija 01.04.2020
55 Gūtmane Ausma 01.03.2024
56 Gžibovska Sarmīte 01.03.2024
57 Hamicēviča-Austere Ina 01.03.2023
58 Haritonova Dana 01.10.2024
59 Hromcova Solvita 01.10.2022
60 Ikaunieks Gatis 01.03.2023
61 Iļjina Kristīna 01.12.2024
62 Ivdre Santa 01.10.2021
63 Jansone-Langina Zane 01.10.2022
64 Jaunkalne Santa 01.03.2024
65 Jākobsone Līva 01.10.2024
66 Jēce Agnese 01.07.2020
67 Jēkabsone Ieva 01.03.2023
68 Jukse Zane 01.03.2023
69 Jurčinska Inga 01.10.2022
70 Kalniča-Dorošenko Kristīne 01.10.2023
71 Kalniņa Indra 01.10.2023
72 Kalteniece Alise 01.03.2023
73 Kaparkalēja Māra 01.10.2020
74 Kassaliete Evita 01.07.2020
75 Kaupe Madara 01.03.2022
76 Kaužena Zane 01.03.2022
77 Keiša Annija 01.10.2023
78 Kezika Irina 01.03.2024
79 Kliesmete Egija 01.10.2023
80 Knope Evija 01.07.2020
81 Koļesņikova Tatjana 01.04.2021
82 Koteļņikovs Aleksejs 01.10.2024
83 Kozlovska Ingrīda 01.04.2021
84 Kozuliņa Laura 01.10.2021
85 Krokša Lolita 01.07.2020
86 Krūmiņa Gunta 01.07.2020
87 Kučika Alīna 01.10.2024
88 Kuibida Marija 01.03.2024
89 Kupča Laura 01.10.2024
90 Kuple Varvara 01.10.2022
91 Kupriša Gunta 01.10.2024
92 Kuricina Beāta 01.10.2022
93 Kušķe Ilze 01.03.2023
94 Kvetkovska Natālija 01.03.2024
95 Lagutina Arina 01.10.2024
96 Lastmane Linda 01.10.2020
97 Laugale Jolanta 01.10.2020
98 Lejiete Marita 01.04.2021
99 Lejiete Velta 01.07.2020
100 Leonoviča Marija 01.03.2022
101 Līduma Sanita 01.07.2020
102 Lukjanovs Juris 01.04.2020
103 Lūciņa Kristiāna 01.04.2020
104 Mackare Kristīne 01.04.2020
105 Matīse Alīna 01.10.2024
106 Matulēviča Sabīne 01.10.2023
107 Meļķe Kristīne 01.10.2020
108 Mihaļeva Jekaterina 01.10.2024
109 Muceniece Aija 01.03.2023
110 Muižniece Kristīne 01.10.2021
111 Novikova Valērija 01.03.2022
112 Ozoliņa – Saveļjeva Aiga 01.07.2020
113 Ozoliņa Agnija 01.10.2022
114 Ozoliņa Guna 01.10.2021
115 Panke Karola 01.04.2020
116 Pekele Jeļena 01.10.2024
117 Petrova Anete 01.03.2022
118 Petroviča Inese 01.07.2020
119 Petručeņa Sergejs 01.10.2024
120 Pikuļina Diāna 01.10.2023
121 Pipare Ieva 01.04.2021
122 Portakova Ksenija 01.03.2024
123 Pūce Guna 01.04.2021
124 Reinvalde Agnese 01.10.2020
125 Ribaka Marina 01.12.2024
126 Rikena Ieva 01.03.2024
127 Ruskule Zanda 01.10.2023
128 Segliņa Madara 01.10.2022
129 Serdjukova Jeļena 01.03.2022
130 Siliņa Līna 01.10.2023
131 Skrastiņa Justīne 01.10.2024
132 Slabcova Jeļena 01.04.2021
133 Sokolovska Solvita 01.07.2020
134 Solovjova Lilija 01.03.2023
135 Strauta Elizabete 01.10.2023
136 Strautiņa Laura 01.04.2020
137 Strazdiņa Sandra 01.03.2024
138 Strēlniece Kristīne 01.03.2022
139 Stūriška Jeļena 01.04.2021
140 Šaripova Signija 01.10.2022
141 Šavlaja Svetlana 01.10.2021
142 Ščadilova Olga 01.03.2023
143 Šermukšne Zinta 01.03.2024
144 Šerpa Evita 01.10.2023
145 Ševeļovs Pāvels 01.03.2023
146 Šilova Linda 01.07.2020
147 Šķirmante Jolanta 01.03.2024
148 Šperliņa Annija 01.10.2024
149 Štokmane Vita 01.10.2024
150 Štrausa Madara 01.10.2024
151 Švede Aiga 01.10.2021
152 Tetervenoka Natālija 01.03.2024
153 Timrote Ieva 01.04.2021
154 Treija Elīna 01.10.2022
155 Turko Antons 01.10.2023
156 Turlisova Jeļena 01.10.2023
157 Ulberte Katrīna 01.10.2021
158 Urtāne Diāna 01.10.2022
159 Vaisberga Olga 01.10.2021
160 Valaine Anna 01.10.2024
161 Valpētere Jūlija 01.10.2021
162 Veinberga Anda 01.10.2023
163 Vektere Elīna 01.03.2023
164 Vendiņa Patrīcija 01.10.2023
165 Vēvere Elīna 01.10.2022
166 Vītola Egita 01.10.2023
167 Vlasenko Viktorija 01.04.2021
168 Zahareviča Renāta 01.10.2024
169 Zakutājeva Irina 01.11.2024
170 Zaķīte Kristīne 01.10.2022
171 Zariņa Evija 01.10.2024
172 Zariņa Žanna 01.10.2021
173 Zavadska Svetlana 01.03.2023
174 Zēberga Liene 01.04.2020
175 Ziediņa Dace 01.10.2023
176 Zvirgzdiņa Madara 01.03.2024
177 Žagata Irina 01.10.2024
178 Žiba Evija 01.04.2020

Optometrists – ārstniecības persona. Sertifikācijas un resertifikācijas kārtība.

Ar 2020. gada 1. janvāri optometristi kļūst par ārstniecības personām. Sakarā ar to mainās arī sertifikācijas un resertifikācijas kārtība. Lai strādātu optometrista darbu nepieciešams sertifikāts. LOOA Sertifikācijas komisija ir sagatavojusi materiālu, kurš skaidro kā var iegūt sertifikātu.

Shēmu labākā kvalitātē

ka klut par sertificetu optometristu_oktobris_2019,pdf

Aktuāls šis jautājums optometristiem, kuriem  nākamā gada laikā beidzas termiņš LOOA izsniegtajam sertifikātam un kuri pretendē uz resertifikāciju (savācot nepieciešamo TIP daudzumu) vai ja ir jākārto sertifikācijas eksāmenu.

1. pielikums – resertifikācijas veidlapa – pieejama šeit (jāieliek saite uz word dokumentu “1. pielikums_resertifikacijas lapa”) 1_pielikums_resertifikacijas lapa

2. pielikums – sertifikācijas veidlapa – pieejama šeit (jāieliek saite uz word dokumentu “2. pielikums_sertifikacijas lapa”)  2_pielikums_sertifikacijas lapa

3. pielikums – tālākizglītības punktu (TIP) apraksti – pieejams šeit (jāieliek saite uz pdf failu “3. pielikums_TIP”)  3_pielikums _TIP

Plašāka informācija par sertifikācijas eksāmena kārtību un ar to saistītiem jautājumiem tiks prezentēta nākamajā LOOA seminārā 2019. gada 15. decembrī.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Sertifikācijas komisiju, rakstot e-pasta vēstuli uz optometristu.sertifikacija@gmail.com

 

 

 

 

Sertifikācijas komisijas locekļi

Lai sazinātos ar sertifikācijas komisiju lietojiet E pastu

e-pasts: optometristu.sertifikacija@gmail.com

Sertifikācijas komisijas sastāvs:

Priekšsēdētāja: Aija Muceniece, optometriste, OPTIC GURU

Priekšsēdētājas vietniece: Zanda Ruskule, optometriste, Bērnu Klīniskā universitātes slimnīca, Fielmann

Sekretāre: Agnese Jēce, optometriste, Fielmann

Locekļi:

Ieva Ansone, optometriste, Latvijas Amerikas acu centrs

Ieva Jēkabsone, optometriste, OC VISION

Jeļena Stūriška, optometriste, Vision Express Baltija

Viktorija Vlasenko, optometriste, Gallus Optika, Fielmann

Latvijas optometristu un optiķu asociācijas KVALIFIKĀCIJAS PADOME

Lai sazinātos ar Kvalifikācijas padomi lietojiet E-pastu.

e-pasts: looa-kp@inbox.lv

Kvalifikācijas padomes sastāvs:

Priekšsēdētāja:                 Gunta Krūmiņa, profesore, Latvijas Universitāte

Locekļi:

Krista Caune-Bērziņa, optometriste, EyeProf

Kristīne Detkova, optometriste, OC VISION

Inese Grabovska, optometriste, Fielmann

Evita Kassaliete, docente, Latvijas Universitāte, optometriste, OC VISION

Guna Laganovska, profesore, Rīgas Stradiņa universitāte, Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca

Karola Panke, zinātniskā asistente, Latvijas Universitāte, optometriste, OPTIC GURU, S. Ozoliņas acu ārsta prakse

Inese Petroviča, optometriste, Istad Ur & optikk AS

Aiga Švede, docente, Latvijas Universitāte, optometriste, OC VISION

(more…)

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: