Kvalifikācijas padomes nolikums 2023

.

2023. gada 7. martā notikušajā LOOA valdes sēdē tika apstiprināta jauna Kvalifikācijas padomes nolikuma redakcija.

.

Pieņemts:

LOOA Valdes sēdē 2023. gada 7. martā

 

 

Latvijas Optometristu un optiķu asociācijas

KVALIFIKĀCIJAS PADOMES

 

Nolikums

 I Vispārīgie jautājumi

 1. Latvijas Optometristu un optiķu asociācijas (turpmāk – LOOA) Kvalifikācijas padome (turpmāk – Padome) ir Latvijas Optometristu un optiķu asociācijas patstāvīga optometristu, optiķu un optometristu asistentu profesionālās uzraudzības institūcija, kuras darbības galvenais mērķis ir rūpēties par optometristu, optiķu un optometrista asistentu augsta kvalifikācijas līmeņa uzturēšanu.
 2. Padome darbojas saskaņā ar LOOA statūtiem, šo Nolikumu un LR normatīviem aktiem.

II Padomes darbības pienākumi un tiesības

 1. Padomes pienākumi:
  • nodrošināt augstu profesionālās kvalifikācijas kritēriju saglabāšanu, kvalifikācijas uzturēšanu un celšanu optometristu, optiķu un optometrista asistentu profesionālās darbības nozarē;
  • nodrošināt savlaicīgu un kvalitatīvu optometristu, optiķu un optometrista asistentu profesionālās kompetences novērtēšanu;
  • aizstāvēt optometristu, optiķu un optometrista asistentu intereses profesionālās kvalifikācijas jautājumos komunikācijā ar dažādām institūcijām;
  • organizēt tālākizglītību optometristiem, optiķiem un optometrista asistentiem.
 2. Padomes uzdevumi:
  • veikt optometristu tālākizglītības pasākumu satura akreditāciju saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 943 “Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība”;
  • pēc asociācijas biedru un institūciju pieprasījuma sniegt izziņu par diploma atbilstību optometristu un optometrista asistentu izglītības prasībām, tālākizglītību līdz 2019. gada 31. decembrim un pārkāpumiem;
  • sagatavot noderīgu informāciju ievietošanai LOOA mājas lapā par optometristu, optiķu un optometrista asistentu kvalifikācijas jautājumiem.
 3. Personu kvalifikācijas novērtēšanā Padomes tiesības:
  • pieprasīt un saņemt no pretendentiem kompetences novērtēšanai nepieciešamos dokumentus un informāciju;
  • iekasēt maksu par izziņu izsniegšanu saskaņā ar LOOA apstiprinātu cenrādi.

III Padomes sastāvs

 1. Padomi pēc LOOA valdes priekšlikuma darbam uz četriem gadiem ievēl LOOA kopsapulce.
 2. Padome ievēl no sava vidus priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku. Priekšsēdētājs nozīmē atbildīgo sekretāru, kas var nebūt no padomes.

 IV Padomes darba organizācija

 1. Padomes darbu vada Padomes priekšsēdētājs.
 2. Padomes priekšsēdētājs:
  • organizē Padomes darbu;
  • nosaka Padomes sēžu laiku un apstiprina to darba kārtību;
  • sasauc un vada Padomes sēdes;
  • nosaka Padomes locekļu pienākumus.
 3. Padomes pastāvīgie pienākumi tiek sadalīti Padomes locekļu atbildībā. Nesadalītie pienākumi paliek priekšsēdētāja atbildībā.
 4. Padome var veidot darba grupas, t.sk., piesaistot arī speciālistus ne no Padomes sastāva specifisku darbu uzdevumu veikšanai. Darba grupas atskaitās par paveikto Padomei.
 5. Padomes sēdes tiek sasauktas ne retāk kā divas reizes gadā. Padomes sēdes var sasaukt un vadīt LOOA Prezidents. Padomes sēdes var sasaukt arī trīs Padomes locekļi savstarpēji vienojoties.
 6. Padomes sēdes vada tās priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks, vai Padomes deleģēts loceklis.
 7. Padomes sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz trīs Padomes locekļi. Padomes lēmumi ir pieņemti, ja par tiem balso vairāk kā puse no klātesošajiem Padomes locekļiem. Ja par lēmumu balso puse no Padomes locekļu skaita, izšķirošā ir Padomes priekšsēdētāja balss.
 8. Padomes lēmumi tiek pieņemti atklāti balsojot vai elektroniski. Aizklāta balsošana notiek, ja to pieprasa kaut viens Padomes loceklis.
 9. Padomes sēdes ir atklātas, izņemot personāliju apspriešanu, kad sēde tiek paziņota par slēgtu, ja to pieprasa kaut viens Padomes loceklis. Visi balsojumi par personālijām ir aizklāti.
 10. Padome savā darbībā izprot neietekmējamības nozīmīgumu un nepieļauj interešu konfliktus.
 11. Padome neizmanto procedūras, kas negodīgi traucētu vai kavētu tālākizglītības pasākumu satura akreditāciju.
 12. Padomes sēdes un visi pieņemtie lēmumi tiek dokumentēti.
 13. Padomes darba pārraudzību veic LOOA Valde.

.

Datne PDF:

Kvalifikācijas padome_Nolikums_2023

.

Apmācīttiesīgas ārstniecības personas statusa iegūšana

Lai iegūtu apmācīttiesīgās ārstniecības personas statusu, LĀPPOS apmācīttiesību komisija iekļauj sarakstā Latvijas Republikā praktizēt tiesīgos pretendentus pēc šādiem kritērijiem:

 1. Pretendentam ir Sertifikāts atbilstošajā pamatspecialitātē (mūsu gadījumā – optometrijā);
 2. Pretendents ir vismaz 1 (vienu) reizi resertificēts atbilstošajā pamatspecialitātē;
 3. Strādā normatīvajos aktos noteiktām prasībām atbilstošā iestādē, kurā ir attiecīgai specialitātei atbilstoša profila speciālisti un klienti, kā arī diagnostikai, ārstēšanai un profilam atbilstošs tehniskais aprīkojums un iekārtas;
 4. Regulāri ir paaugstināta profesionālā kvalifikācija;
 5. Pretendentam ir vēlamas uzstāšanās konferencēs, kongresos, publikācijas par profesionāliem jautājumiem, kas saistīta ar pamatspecialitāti, dalība darba grupās, kas izstrādā ar pamatspecialitāti, ārstniecības vai diagnostisko metodi saistītas rekomendācijas, metodiskos norādījumus un citus materiālus.

Lai pretendētu uz apmācīttiegās personas statusu, dokumenti ir jāiesniedz LĀPPOS apmācīttiesīgo komisijas sekretārei. Anketa, kas jāizpilda (tajā arī saraksts, kādi dokumenti jāpievieno) ir atrodama šeit vai www.lappos.lv mājas lapā. Pēc anketas aizpildīšanas nepieciešams LOOA saskaņojums par kandidatūras atbalstīšanu, tādēļ nepieciešams sazināties ar LOOA valdes priekšsēdētāju Kristīni Detkovu, lai norunātu paraksta saņemšanu (kristine.detkova@gmail.com). Atgādinām, ka ir jāiesniedz abu optometrista sertifikātu kopijas un, ja apmācīttiesīgās ārstniecības personas apliecība jau ir bijusi izsniegta, tad arī tās kopiju.

Apliecības izgatavošana maksā 10,- eur, tās derīguma termiņš ir līdz pašreizējā sertifikāta termiņa beigām. Līdz ar to, ja jums jau tuvojas optometrista sertifikāta beigu termiņš, tad jārēķinās, ka apliecība arī būs uz īsu laiku. Tādēļ izdevīgi ir apmācīttiesīgās ārstniecības statusa iegūšanu kārtot, kad optometrista sertifikāts ir vēl ilgi derīgs, lai uzreiz nav jāatkārto process un vēlreiz jāmaksā.

Apmācīttiesīgo ārstniecības personu dokumentus iesniedz attālināti, izmantojot šādas iespējas:

 • sūtot pa pastu uz LĀPPOS adresi Miera iela 28-3, Rīga, LV-1001
 • nogādājot LĀPPOS pasta kastītē Miera iela 28-3, Rīga (durvju kods 257)
 • nosūtot elektroniski parakstītus ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: apmacittiesibas@lappos.lv

LĀPPOS Apmācīttiesīgo komisija aicina un rekomendē pretendentus iesniegt nepieciešamos dokumentus elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu

SVARĪGI!  – pieteikuma anketa jāaizpilda elektroniskā formā un jāsaskaņo ar atbilstošo profesionālo asociāciju un tad jāiesniedz LĀPPOS Apmācīttiesību komisijai.

Papildus informācija: www.lappos.lv

LĀPPOS Apmācīttiesīgo komisijas sēžu datumi 2023.gadā (kad tiek izskatīti pieteikumi un piešķirtas apliecības):

03.03.2023.

02.06.2023.

22.09.2023.

08.12.2023.

Optometristu sertifikācijas kārtība

Optometristu sertifikācijas komisijas atgādinājums tiem, kam aktuāla ir Sertifikācijas eksāmena kārtošana (optometristi, kas ieguvuši optometrista kvalifikāciju, taču kam nav šobrīd derīga optometrista sertifikāta).
Pieteikšanās sertifikācijas eksāmenam optometrista specialitātē ir sekojoša:

 1. Pretendents iesniedz Sertifikācijas komisijas sekretārei Agnesei Jēcei savu pieteikumu ( oriģinālu papīrformātā), iepriekš ar Agnesi sazinoties WhatsApp +371 26136905 vai rakstot uz epastu optometristu.sertifikacija@gmail.com

Atgādinam, ka dokumenti ir jāiesniedz parakstīti, oriģināli papīrformātā (aizpilda datorrakstā).

 1. Optometristu sertifikācijas komisija pieteikumus izskata savās sēdēs. Ja pretendents atbilst MK noteikumu Nr. 943 (Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība) punktiem Nr. 4 un 5, kā arī ir iesniegti  visi noteikumu Nr. 943  27. punktā minētie dokumenti, sertifikācijas komisija informē pretendentu personīgi par sertifikācijas eksāmena laiku un vietu. Pretendentam ir tiesības zināt savu eksāmena laiku un vietu NE VĒLĀK kā mēnesi pirms eksāmena norises. (MK noteikumi Nr. 943 punkts Nr. 31.1)

!  Sertifikācijas komisija var atlikt eksāmena rīkošanu līdz brīdim, kad saņemti vismaz 6 pieteikumi, tas nozīmē, ka no pieteikuma iesniegšanas līdz eksāmenam var būt jāgaida vairāki mēneši, tādēļ ir ļoti svarīgi pieteikumus iesniegt laicīgi, lai komisija laicīgi var plānot eksāmenu norisi!

Sertifikācijas eksāmenu var kārtot ārstniecības persona: ( MK noteikumi Nr 943 punkts Nr 5) :

 • kura ir reģistrēta valsts informācijas sistēmā – ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā (pieejams šeit);
 • kura apguvusi izglītības programmu atbilstoši Ārstniecības likuma 26. panta trešajā daļā noteiktajām prasībām;
 • kurai saskaņā ar tiesas nolēmumu nav noteikta tiesību ierobežošana, atņemot tiesības nodarboties ar ārstniecību ( aizliegums ir attiecināms uz laikposmu, kurā tiesību ierobežojums ir spēkā);
 • kura nav citas personas aizgādnībā;
 • kurai saskaņā ar prokurora priekšrakstu par sodu krimināllietā nav noteikta tiesību ierobežošana, atņemot tiesības nodarboties ar ārstniecību ( aizliegums ir attiecināms uz laikposmu, kurā tiesību ierobežojums ir spēkā);
 • kurai saskaņā ar sertifikācijas padomes lēmumu nav anulēts attiecīgajā pamatspecialitātē izsniegtais sertifikāts vai nav apturēta sertifikāta darbība (aizliegums ir attiecināms uz laikposmu, kurā tiesību ierobežojums ir spēkā);
 • kura ir samaksājusi par sertifikāciju vai resertifikāciju.

Iesniedzamie dokumenti ( MK Noteikumi Nr 943 punkts Nr 27):
Ārstniecības persona, kas vēlas kārtot sertifikācijas eksāmenu, iesniedz sertifikācijas komisijai iesniegumu (Veidlapa_Nr1), kuram pievieno šādus dokumentus:

 1. Sertifikācijas lapu ( atrodama MK noteikumos Nr 943 – 2. pielikums vai šeit: Veidlapa_Nr2), kurā aizpildīta I un II daļa;
 2. Profesionālās darbības pārskatu attiecīgajā pamatspecialitātē, kurā atspoguļots veiktā darba apjoms, intensitāte un kvalitāte apmācības periodā un kuru apstiprinājis darba devējs vai ārstniecības persona, kuras vadībā vai uzraudzībā strādājusi sertificējamā ārstniecības persona. Ja sertificējamā persona ir pašnodarbināta persona, tad pārskatu apstiprina pati (Veidlapa_Nr3);
 3. Izglītības dokumenta kopiju par iegūto medicīnisko izglītību un iegūto pamatspecialitāti;
 4. Maksājumu apliecinoša dokumenta kopiju par sertifikācijas procesa apmaksu normatīvajos aktos par ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu profesionālo zināšanu pārbaudes, sertifikāta noformēšanas, reģistrēšanas un tā dublikāta izgatavošanas maksas pakalpojumu cenrādi noteiktajā apmērā.

Sertifikācijas eksāmena apmaksas kārtība:
Maksājumu  par sertifikācijas eksāmenu – 59,76 Eur ( MK noteikumi Nr 672)  veic uz Latvijas Optometristu un optiķu asociācijas kontu.
Latvijas Optometristu un optiķu asociācija
Reģistrācijas numurs: 40008029786
Banka: Swedbank
Konta numurs: LV63HABA0551024631742
Maksājuma uzdevumā norāda – VĀRDU, UZVĀRDU, PERSONAS KODU, “ Maksājums par sertifikācijas eksāmenu”

2021. gadā plānoto sertifikācijas eksāmenu sēžu datumi, vieta, laiks:

 • 12. jūlijs plkst 18.00 Ķengaraga iela 8
 • 19. augusts plkst 18.00 Ķengaraga iela 8
 • 4. oktobris plkst. 18.00 Ķengaraga iela 8
 • 15. novembris plkst. 18.00 Ķengaraga iela 8
 • 6.decembris plkst. 18.00 Ķengaraga iela 8

Sēžu norise var tikt pārcelta uz e-formātu ( Zoom), ja epidemioloģiskā situācija valstī to pieprasa.

 

Ārstniecības iestādes reģistrēšanai noderīgas datnes – paraugi

LOOA Valdes iniciatīvas grupa ar Linardu Kovaļevski un Inesi Grabovsku vadībā ir sagatavojusi noderīgu dokumentu un paraugu kopu, kas noderēs optikas uzņēmumiem ārstniecības iestādes reģistrācijas procesā:

Ārstniecības iestādes reģistrācijas process_LOOA komentāri_v01_2021.05.14

Prakse izmantoto medicinisko tehnologiju sarakts un optometrista iekartas_LOOA paraugs_v01_2021.04.26

Pazinojums par atbilstibu MK60 noteikumiem

Neatliekama med. palidziba AI_LOOA paraugs_v01_2021.04.23

Kvalitates vadibas sistema_LOOA paraugs_v03_2021.05.07

Informacija par arstniecibas personu nodarbinatibu AI

Gripas epidemijas plans_LOOA paraugs_v01_2021.04.26

Covid-19_Darba deveja riciba kontaktpersonu noteiksana_2021.04.26

Covid-19 ierobezosana_Darbibu apraksts uznemuma_LOOA paraugs_v01_2021.04.26

Arstniecibas iestades reģistracijas iesnieguma veidlapa

Arstniecibas iestades higieniska un pretepidemiska rezima plans_LOOA_paraugs_v01_2021.04.21

Apliecinajums par vides pieejamibu no jauna registrejamai AI

Amata apraksts_Optometrists_LOOA paraugs_v02_2021.05.17

 

 

 

Optometrista profesijas standarts.

Optometrista profesijas standarts. 

Optometrista Profesijas standarts

Kā iestāties LOOA?

Saskaņā ar asociācijas statūtiem jaunu asociācijas biedru uzņemšanas kārtība ir noteikta sekojoši:

 • Par biedru var kļūt optometristi, optiķi un citas ar primāro redzes aprūpi saistītas personas. Persona, kura vēlas kļūt par Biedrības biedru, valdē iesniedz noteiktas formas rakstisku iesniegumu, kur apliecina, ka iepazinusies ar Biedrības statūtiem, apņemas tos ievērot, kā arī sekmēt Biedrības mērķu un uzdevumu īstenošanu.
 • Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā četru nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža.

Biedra_iestasanas_iesniegums_2022

Aizpildītais, parakstītais un ieskenētais iesniegums PDF formā ir jānosūta uz e-pastu looasociacija@gmail.com.

Informācija par maksājumiem (no 2022. gada):

LOOA biedra maksājums (reizi gadā) 30 EUR
LOOA biedra maksājums studentam (reizi gadā) 10 EUR
LOOA biedra statusa atjaunošana 10 EUR

Rekvizīti:

Nosaukums: Latvijas Optometristu un optiķu asociācija

Reģistrācijas numurs: 40008029786

Banka: Swedbank, konta numurs LV63HABA0551024631742

Piezīmēs jānorāda, par kuru biedru tiek maksāts un par kādu periodu tiek maksāts.

Piemērs: „Pēteris Acītis, biedra nauda par 2022.gadu EUR 30”

 

 

 

 

Latvijas optiķu un optometristu asociācijas statūti.

img-16LOOA statūti ir piedzīvojuši jau trešo redakciju. Pamatu pamats ir 1997.gadā izstrādātie asociācijas statūti. Tie ir LOOA dibināšanas statūti.   2006.gadā uzņēmumu reģistrs vienkāršoja statūtu formu ieviešot īsus, formālus, vienas lappuses  statūtus.

Jaunā statūtu redakcija tika izstrādāta un apstiprināta  2015.gadā. Jaunie statūti ietver nepieciešamās sadaļas veselības aprūpes specialitātēm.
Pielikumā ievietoti gan pirmie vēsturiskie statūti, gan jaunie, darbojošies un 2019.gadā apstiprinātie statūti

LOOA _statuti _2019

looa pirmie 1997.gada statūti

 

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: